srazky
teplota vzduchu
vlhkost vzduchu
rychlost vetru
globalni zareni
priz. teplota /0,2 m
teplota pudy
napajeci napeti
Channel 9
Channel 10
Channel 11
Channel 12
Channel 13
Channel 15

update
graph style
data table
last day
last week
last month
last year
back
forward
help
print
eng cz