Poslední hodnoty sondy Skalice - Vinohrady Habsburg

???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
    

???
???